Copyright

Podmínky užití obsahu webových stránek remont-cerpadla.cz

Odpovědným provozovatelem těchto webových stránek je společnost REMONT ČERPADLA s.r.o., IČO 25922246, která je zároveň oprávněna vykonávat majetková autorská práva k obsahu a designu těchto webových stránek, a to v souladu se zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen autorský zákon).

Veškerý materiál na těchto webových stránkách, zejména zde umístěné texty, fotografie a obrazová a textová dokumentace, design webových stránek, grafiky, veškerá vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách podléhá ochraně dle autorského zákona.

Dále, bez ohledu na výše uvedené, mohou být některé prvky na těchto webových stránkách (zejména ochranné známky, loga) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví, zejména zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění.

Bez předchozího písemného souhlasu – licence společnosti REMONT ČERPADLA s.r.o., IČO 25922246, je zakázáno jakýmkoli způsobem užívat tyto webové stránky a prvky jeho obsahu. Především je zakázáno jakékoli kopírování, rozmnožování, rozšiřování, stahování textů, dokumentů a grafiky z těchto webových stránek a jejich další užití jak v hmotné, tak v nehmotné podobě, zvláště v prostředí internetu. Stažením obsahu webových stránek se nestáváte jeho vlastníkem!

Proti neoprávněnému užití obsahu webových stránek se bude provozovatel bránit uplatněním nároků dle autorského zákona, včetně nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Zároveň takové neoprávněné jednání může být trestným činem ve smyslu ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění.